Dịch Vụ Quản Lý Và Tư Vấn Hàng Hải

Các dich vụ hàng hải

- Dịch vụ tư vấn quản lý

- Tổ chức đào tạo tiếng Anh và các chứng chỉ chuyên ngành

- Hợp tác đào tạo với các Trường trong lĩnh vực hàng hải trong nước và nước ngoài.

- Dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng và quản lý thuyền viên ( Công ty đang quản lý và cung cấp dịch vụ tại hệ thống cổng thông tin sau: www.tuyenthuyenvien.com; www.maritimelink.vn; ....

- Kênh truyền thông trong lĩnh vực hàng hải.