Đôi tàu liên quan

Đôi tàu liên quan

icon
Chỉnh sửa
TRẦN GIA
TÀU PHƯƠNG NAM 126

Tàu Phương Nam 126

5,315 DWT

Chuyên chở hàng hóa các tuyến từ Bắc vào miền Trung và Miền Nam và ngược lại.